White Syngonium Plant

PLINPLTC1027

White Syngonium Plant